Lajme: Përmbledhje

Shpallje për ekspertizë në projektin BRIGAID

18/09/2017

Projekti BRIGAID - “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” i identifikuar si projekti i novatorëve për tu përballur me ndryshimet klimatike është tashmë në fazën e dytë të tij.

Projekti BRIGAID - Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 1-rë organizuar nga Lideri i projektit TuDelft

13/09/2017

Konferenca e Parë e projektit BRIGAID organizohet në Venecia, Itali (Qyteti i bukur i ndërtuar mbi 100 ishuj të vegjël në Lagunën e detit Adriatik)

Ngritja e Platformës së Monitorimit të zbatimit të planeve dhe zhvillimeve në territor

12/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit gjatë periudhës kohore 2013-2016 ka hartuar në bashkëpunim 3 planet e para kombëtare për planifikimin dhe zhvillimin e qendrueshëm të territorit shqiptar, Planin e Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, Planin e Integruar Ndërsektorial për Bregdetin dhe Planin e Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Planet janë miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit me datë 14 Qershor 2016.

Ndryshime në VKM Nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” dhe në Datamodel

07/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave rishikimin e akteve apo hartimin e akteve të reja nënligjore për çështjet e planifikimit të territorit.

BRIGAID- Katastrofat natyrore mund të mposhten nga ide/produkte novatore

04/09/2017

Data 1 Tetor shënon përfundimin e afatit të aplikimeve për prezantimin e ideve novatore, në projektin BRIGAID “Kapercimi i barrierave ne fushën e inovacionit në funksion të rekuperimit nga katastrofat”.

Akademia Verore 2017 fillon aktivitetin e saj në luginën e Vjosës

04/09/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ogranizon për të tretin vit radhazi, Akademinë Verore Atelier Albania (AASA). Qëllimi i saj është adresimi i çështjeve specifike të lidhura me sistemin e planifikimit territorial nëpërmjet një zinxhiri eksperimental të të mësuarit, por edhe ‘krijuarit’, mes aktorëve të të gjithë niveleve.

Vizitë në terren në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor, bashkia Belsh dhe Gramsh

30/08/2017

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, zhvilloi më datë 28.08.2017 deri më datë 30.08.2017 vizitë në terrenin e bashkive Belsh dhe Gramsh, për njohje të territorit në kuadër të fillimit të procesit për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore të bashkive respektive.

Dëgjesë Publike për njoftimin e marrjes së Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Gramsh

30/08/2017

Bashkia Gramsh, më datë 30.08.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike për njoftimin e marrjes së Nismës për hartimin e PPV-së, Bashkia Belsh

29/08/2017

Bashkia Belsh, më datë 29.08.2017, ora 10:30, organizoi dëgjesën publike për marrjen e Nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.

AKPT organizon takimin e katërt të punës për prezantimin e ndryshimeve ligjore të Rregullores së Planifikimit, VKM-së Nr. 671, 29.07.2015

21/07/2017

Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr.

Faqet