Lajme: Përmbledhje

2017-07-21
Më datë 21 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e katërt për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” institucioneve të qeverisjes qendrore. Në takim ... Më shumë>>
2017-07-19
Bashkia Klos, më datë 19.07.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën publike mbi “Prezantimin e dokumentit të Strategjisë Territoriale” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Klos, ... Më shumë>>
2017-07-19
Bashkia Tropojë, më datë 19.07.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën publike mbi “Prezantimin e Planit të Zhvillimit të Territorit, Rregullores dhe Vlerësimit Strategjik Mjedisor” në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente ... Më shumë>>
2017-07-18
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2017-07-12
 Më datë 12 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e tretë për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore të VKM-së Nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” Bashkive, të cilat janë në proces hartimi si dhe ... Më shumë>>
2017-07-11
Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:“Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të ... Më shumë>>
2017-07-06
Katër bashki: Pukë, Mirditë, Gramsh dhe Belsh, me financim të buxhetit të shtetit,  nisin punën për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore, duke çuar në 44 nga 61, numrin e njësive vendore që do të kenë planet e tyre vendore brenda vitit 2017.  Në takimin e organizuar nga Ministria e ... Më shumë>>
2017-07-06
Më datë  06 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e dytë për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore nga AKPT, në lidhje me rishikimin e VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit” Bashkive të ... Më shumë>>
2017-07-05
Më datë 05 Korrik 2017, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ka organizuar takimin e Dytë të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare, ku ka ftuar disa autoritete ... Më shumë>>
2017-06-29
Më datë 29.06.2017, në orën 14:30, u zhvillua takimi i punës për prezantimin e ndryshimeve të propozuara ligjore nga AKPT, në lidhje me rishikimin e VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit”. Në takim ishin të pranishëm disa aktorë, si përfaqësues të ... Më shumë>>

Faqet